НТУУ "КПІ" Фізико-Технічний Інститут

Кафедра інформаційної безпеки

×
Вхід:

Вступ до магістратури – 2021

Спеціальності та освітні програми

У 2021 році кафедра інформаційної безпеки проводить прийом на навчання за спеціальністю

125 Кібербезпека

Освітня програма Системи, технології та математичні методи кібербезпеки

Освітньо-наукова та освітньо-професійна програма підготовки магістрів

Денна і заочна форми навчання

Детальніше про освітні програми кафедри ІБ…

Увага!

Витяг з Правил прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2021 році

5.4. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та форми здобуття освіти. Під час подання заяв на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:
«Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням)»;
«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».
Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб і попереджаються про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення.
[…]
Для участі у конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти вступники подають окремі заяви.

Джерело – сайт Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Відповідно, бажаючи поступити в магістратуру на кафедру Інформаційної безпеки ФТІ, ви маєте обрати одну або кілька конкурсних пропозицій рівня Магістр з Переліку конкурсних пропозицій КПІ ім. Ігоря Сікорського, а саме:

 • 244. Фізико-технічний інститут, 125 Системи, технології та математичні методи кібербезпеки, Магістр (освітньо-наукова програма), денна форма навчання
 • 245. Фізико-технічний інститут, 125 Системи, технології та математичні методи кібербезпеки, Магістр (освітньо-професійна програма), денна форма навчання
 • 246. Фізико-технічний інститут, 125 Системи, технології та математичні методи кібербезпеки, Магістр (освітньо-професійна програма), заочна форма навчання

Джерело – сайт Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Зверніть увагу, що пропозиція №246 (заочна форма) є небюджетною конкурсною пропозицією

Програми фахових вступних випробувань

Освітня програма Системи, технології та математичні методи кібербезпеки

Приклади задач фахового вступного іспиту

Освітня програма Системи технічного захисту інформації

Тривалість навчання в магістратурі

Освітньо-професійна програма – 1 рік 4 місяці

Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи

Освітньо-наукова програма – 1 рік 9 місяців

Освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови

Єдиний вступний іспит з іноземної мови проводиться у формі ЗНО

Реєстрація для проходження ЄВІ відбувається з 11 травня до 03 червня (до 18:00)

Дата проведення ЄВІ – 30 червня.

Цього року єдиний вступний іспит з іноземної (англійської, німецької, іспанської або французької) мови мають скласти всі вступники до магістратури КПІ ім. Ігоря Сікорького без виключень

Подання документів для вступу

Документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно. За державним замовленням можна подати до 5 заяв, кількість заяв за кошти фізичних та/або юридичних осіб — максимум 30.

Для того, щоб подати документи, потрібно з 1 липня зареєструвати електронний кабінет.

Подати заяви можна буде з 15 липня до 23 липня включно.

Вступні випробування за обраним фахом можна буде скласти з 24 липня до 30 липня включно відповідно до розкладу робіт атестаційної комісії

Покрокова інструкція (сайт ПК КПІ ім. Ігоря Сікорського) реєстрації та подання електронних заяв для вступників до магістратури через електронний кабінет

Детальніше – ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ
Графік роботи приймальної комісії

 

Перелік документів для вступу

 • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (копія, оригінал мати з собою);
 • екзаменаційний листок ЄВІ (оригінал);
 • інформаційна картка (роздруковується з особистої сторінки вступника на сайті testportal.gov.ua;
 • диплом бакалавра (оригінал);
 • додаток до диплому бакалавра (оригінал);
 • чотири кольорові фотографії 3х4;
 • два конверти зі зворотною адресою і марками по Україні;
 • військовий документ – військовий білет або приписне свідоцтво (для хлопців; копії, оригінал мати з собою);
 • творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю);
 • ідентифікаційний код (копія, оригінал мати з собою);

Копії завіряються у відбіркових комісіях факультетів та інститутів за наявності оригіналу. Для подання документів у відбіркових комісіях потрібно залишити копії документів.

Розрахунок конкурсного балу

Конкурсний бал розраховується за формулою:

КБ = 0.25 * П1 + 0.75 * П2 + RA,

де П1 – результат ЄВІ з іноземної мови за шкалою від 100 до 200 балів,
     П2 – оцінка фахового вступного випробування за шкалою від 100 до 200 балів,
     RA – чисельний еквівалент оцінки академічного рейтингу вступника

Академічний рейтинг RA вступника розраховується атестаційною комісією на підставі додатка відповідного диплома та поданих документів щодо творчих досягнень вступника за формулою:

RA = 2RA + 2RT,

де RT – складова творчих досягнень (не більше ніж 5 балів),
     RA – академічна складова (середнє арифметичне результатів за всі показники наведені в додатку до диплома) в п’ятибальній системі:

 • 95 – 100 (A) – 5 балів;
 • 85 – 94 (B) – 4,5 балів;
 • 75 – 84 (C) – 4 бали;
 • 65 – 74 (D) – 3,5 балів;
 • 60 – 64 (E) – 3 бали;
 • 31 – 59 – 2,5 бали;
 • 01 – 30 – 2 бали

Творчі досягнТабл

 

За наявності і літерного, і чисельного показника, пріоритет надається чисельному показнику. При цьому не враховуються тільки ті показники для яких відсутній і чисельний і літерний еквівалент (результати яких зазначені у додатка до диплома як атестовано, зараховано, вивчав тощо). У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

 

Творчі досягнення

 

 

Для тих, хто цікавиться вступом на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (“за контрактом”)

Вартість навчання у 2021/2022 навчальному році, Спеціальність 125 Кібербезпека, другий (магістерський) рівень вищої освіти:

 • денна форма – 44100 грн за рік
 • заочна форма – 25000 грн за рік

Джерело – сайт Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря СікорськогоДетальніше з інших джерел

Про особливості вступу в магістратуру в 2021 році – на сайті ФТІ

Про особливості вступу в магістратуру в 2021 році – на сайті приймальної комісії КПІ

Офіційні документи на сайті приймальної комісії КПІ

Графік фахових випробувань та консультацій

Посилання на онлайн-консультації

Нормативні документи

Додатки до правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2021 році:

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти у 2021 році

 Порядок організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти