НТУУ "КПІ" Фізико-Технічний Інститут

Кафедра інформаційної безпеки

×
Вхід:

ВП-03/А БАЗИ ДАНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

ВП-03/А  БАЗИ ДАНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

Статус кредитного модуля    за вільним вибором студентів

Лектор   Коломицев Михайло Володимирович, доцент

Інститут/факультет       Фізико-технічний інститут

Кафедра                            інформаційної безпеки

І. Загальні відомості

Дисципліна "Бази даних" відноситься до учбових дисциплін спеціальної . підготовки студентів за спеціальностями "Інформаційна безпека" та "Інформатика" і розкриває основні принципи побудови інформаційних ресурсів баз даних. В ній розглядаються основні засади класичної теорії реляційної алгебри, найбільш сучасні практичні рішення та технології в області проектування, реалізації та супроводу баз даних, а також технології створення інформаційних ресурсів в середовищі Intranet.

Вивчення дисципліни базується на знанні студентами матеріалів, передбачуваних учбовими планами дисциплін:

– інформатика;

– математика;

– дискретна математика;

ІІ. Розподіл навчального часу

Семе­стр

Код кредит. модуля

Всього (кред./год)

Розподіл за видами занять

(всього год./год. у тижні)

СРС

Модульні контрольні роботи

(кільк.)

Індивід. завдання

(вид)

Вид семестр.

атестац.

Лекції

Практичні/
семінарські

Лабораторні/

комп’ют. практикум

7

НП-05

3/108

36

 

18

54

1

РГР

залік

ІІІ. Мета і завдання кредитного модуля

Метою дисципліни є оволодіння студентами засадами класичної теорії реляційної алгебри, найбільш сучасними практичними рішеннями та технологіями в області проектування, реалізації та супроводу баз даних, а також технологіями створення інформаційних ресурсів в телекомунікаційних системах Intranet.

В результаті вивчення учбової дисципліни студенти повинні:

ЗНАТИ:

основні принципи та методології побудови та проектування баз даних;

основні операції реляційної алгебри;

основні форми нормалізації;

методи адміністрування баз даних;

методи створення запитів до таблиць баз даних;

методи розробки форм і запитів;

методи захисту інформації в базах даних;

методи створення інформаційних ресурсів в середовищі Intranet;

ВМІТИ:

проектувати бази даних будь-якого об'єму;

визначати відношення між таблицями у базі даних;

формувати запити до таблиці баз даних;

вміти адмініструвати таблиці баз даних та самі бази даних;

будувати форми та процедури для роботи з базами даних;

користуватись інструментарієм захисту інформації в базах даних;

створювати інформаційні системи на основі баз даних.

 

IV. Зміст кредитного модуля

Розділ І

Тема 1.1. Основні поняття.

Тема 1.2. Реляційні бази даних..

Тема 1.3. Основи мови SQL.

Тема 1.4. Реляційні моделі.

Тема 1.5. Реляційна алгебра .

Тема 1.6. Цілісність даних .

Тема 1.7. Проектування баз даних.

 

Розділ ІІ

Тема 2.1. Семантичне моделювання.

Тема 2.2. Управління трансакціями.

Тема 2.3. Адміністрування даних.

Тема 2.4. Розподілені бази даних

Тема 2.5. Хронологічні бази даних

Тема 2.6. Логічні системи управління базами даних

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення

Основна література – підручники різних років видання, що знаходяться в НТБ НТУУ «КПІ» або бібліотеці ФТІ.

 Література основна

1.     К. Дж. Дейт. Введення в системи баз даних . – М.-С.П.-К: 2001.

2.     Ю. Бекаревич, Н. Пушкіна. СУБД Access для Windows 2000. Видавнича група BHV.

3.     К: 2000.

4.     З .Л. С. Глоба Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Бази даних" –

5.     -К.-НТУУ "КПИ", 2001.

6.           В.В. Корнеев, А.Ф. Гареев, С.В. Васютин, В.В. Райх „Бази данных. Интеллектуальная обработка информации", Москва, Изд-во «Нолидж», 2000.

 

 Додаткова література

1.     1 Теория и практика построения баз данных. 8-е изд.\ Д.Кренке — СПб: Питер,2003 г., 800 с.

2.     Когаловский М.р. Энциклопедия технологий баз данных. – М: Финансы и статистика, 2002, – 800 с.

3.     Гарсиа-Молина Г., Ульман Д., Уидом Д. Системы баз данных. Полный курс.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс»ю. – 1088 с.

VI. Мова

Мова викладання – українська, російська.

VII. Характеристика індивідуальних завдань

Кожен студент виконує розрахунково-графічну роботу за індивідуальними даними на тему:

1.Розробка бази даних навчального процесу інституту ФТІ та динамічна взаємодія розподілених у мережі Internet баз даних.

VIII. Методика оцінювання

Для оцінювання рівня засвоєння кредитного модуля застосовується рейтингова система. _Враховуються бали, що студент отримує за результатами навчання протягом семестру, та балів за виконання лабораторних робот, виконання розрахунково – графічної роботи. Шкала оцінювання – загально університетська. Семестровим контролем є залік.

IX. Організація

Порядок реєстрації на вивчення дисципліни та на семестрову атестацію – згідно нормативних документів НТУУ «КПІ».

           Розробник:  Коломицев Михайло Володимирович