НТУУ "КПІ" Фізико-Технічний Інститут

Кафедра інформаційної безпеки

×
Вхід:

Операційні системи

Навчальна дисципліна “Операційні системи” належить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки

Предметом навчальної дисципліни є основи архітектури операційних систем і механізмів керування ресурсами, а також їх реалізація в сучасних операційних системах Linux і Windows

Міждисциплінарні зв’язки: Передбачається, що до вивчення цієї дисципліни студенти мають бути вже знайомі з операційними системами Windows щонайменше в обсязі шкільної програми. Вивченню цієї дисципліни має передувати така дисципліна як «Інформаційні технології». Засвоєння цієї дисципліни є необхідним для вивчення дисциплін «Інформаційно-комунікаційні системи» (“Комп’ютерні мережі”), «Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах»

Дисципліна викладається як для студентів напряму підготовки 6.170101 “Безпека інформаційних і комунікаційних систем”, так і для студентів напряму підготовки 6.040301 “Прикладна математика”

Для напряму підготовки 6.170101 “Безпека інформаційних і комунікаційних систем” дисципліна “Операційні системи” згідно ОПП є нормативною і включає три кредитні модулі:

  1. Операційні системи
  2. Системне програмування
  3. Курсова робота з системного програмування

Для напряму підготовки 6.040301 “Прикладна математика” дисципліна “Операційні системи” згідно ОПП віднесена до дисциплін самостійного вибору навчального закладу і включає один кредитний модуль – “Операційні системи” (Системне програмування згідно цієї ОПП є окремою дисципліною і також віднесено до дисциплін самостійного вибору навчального закладу)

Курс лекцій з кредитного модуля “Операційні системи” для обох напрямів підготовки читає доцент кафедри інформаційної безпеки М.В.Грайворонський

Матеріали на сайті:

Рекомендована література

Базова

  1. Шеховцов В. А. Операційні системи. – К.: Видавнича група BHV, 2005. – 576c.
  2. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Сетевые операционные системы. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2009. – 669с.
  3. Танненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы. 4-е изд. – СПб.: Питер, 2015. – 1120с.
  4. Руссинович М., Соломон Д. Внутреннее устройство Microsoft Windows. 6-е изд. – СПб.: Питер, 2013. – 800 с.

Допоміжна

  1. Helen Custer. Windows NT. – Microsoft Press 1993. – 385 c.
  2. Хоар Ч. Взаимодействующие последовательные процессы. – Мир, 1989
  3. А. Гордеев, А. Ю. Молчанов. Системное программное обеспечение. Учебник. – Санкт-Петербург. Питер, 2001. – 734 с.
  4. А. Робачевский. Операционная система UNIX – СПб: BHV, 1997
  5. Уильямс Стивенс. UNIX. Взаимодействие процессов. – ПИТЕР, 2002, – 573 с.

Інформаційні ресурси

  1. Електронний кампус НТУУ «КПІ». Режим доступу – для зареєстрованих користувачів
  2. FTP сайт ФТІ НТУУ «КПІ». Режим доступу – вільний. URL: ftp://pti.kpi.ua/pub/OS
  3. Система електронного тестування moodle кафедри інформаційної безпеки ФТІ. Режим доступу – з мережі НТУУ «КПІ» під час проведення занять. URL: http://10.11.9.13