НТУУ "КПІ" Фізико-Технічний Інститут

Кафедра інформаційної безпеки

×
Вхід:

НП-09 Моделі та методи прийняття рішень

НП-09 Моделі та методи прийняття рішень

Статус кредитного модуля циклу професійної та практичної підготовки               

Лектори доцент Смирнов С.А.                                                                                   

Факультет Фізико-технічний інститут                                                                        

Кафедра Інформаційної безпеки                                                                                

І. Загальні відомості

Дисципліна є базовою складовою частиною підготовки бакалаврів з прикладної математики та посідає центральне місце в циклі їх підготовки з урахуванням прикладного напрямку освіти. Курс входить в цикл дисциплін системного напрямку. Він передбачає наявність у слухачів попередньої підготовки з теорії ймовірностей, математичного аналізу та дискретної математики, предметів комп’ютерного циклу, де студенти одержують базову та додаткову інформацію по тих питаннях, які вивчаються у курсі.

ІІ. Розподіл навчального часу

Семестр

Код кредитного модуля

Всього (кред./год)

Розподіл за видами занять (всього год./год. у тижні)

СРС /вид індив.зад.

Мод.контр. роб. (кількість)

Семестрова атестація (вид)

Лекції

Практичні/ семінарські

Лабораторні

6

НП-09

4/144

36

18

 

90

1

екзамен

ІІІ. Мета і завдання кредитного модуля

Метою кредитного модуля є розвиток понятійної бази та вивчення математичного апарату, необхідних для виконання основних етапів процесу прийняття рішень, що виявилися в результаті його декомпозиції. Специфіка курсу полягає у тому, що системне вивчення головних аспектів процесу прийняття рішення повинно враховувати результати аналізу поведінки суб'єкта, що приймає рішення, тому моделі прийняття рішень у реальних складних системах поєднують, як правило, обидві складові процесу. 

Завдання кредитного модуля – засвоїти основні етапи, поняття і принципи прийняття рішень, основні терміни та їх визначення, алгебраїчні, аналітичні та геометричні методи та підходи до вирішення проблеми прийняття рішень; навчити самостійно проводити декомпозицію процесу прийняття рішення у конкретній предметної області, виділяти окремі альтернативи, критерії та суб'єктів ППР за рекомендаціями системного підходу, формувати нові стратегії у складних випадках, застосовувати процедури вибору з множини альтернатив найкращих з них із необхідними характеристиками; зформувати уявлення про сучасні методи досліджень в галузі експертних систем, теорії корисності, методів багатокритеріальної оптимізації, теорії групових рішень, розв'язання конфліктів.

IV. Зміст кредитного модуля

1. Теоретичні основи вибору альтернатив. Процес прийняття рішення. Суб'єкти ППР – ЛПР, експерти, консультанти; їх ролі та функції. Основні шкали порівняння. Типові задачі прийняття рішень.  Інформаційні аспекти ППР. Інформаційна модель індивіда. Типологія інформаційного метаболізму. Особливості ППР для ТІМів. Бінарні відношення й функції вибору (ФВ).  Класифікація й декомпозиція функцій вибору. Характеристичні властивості Айзермана й Малишевського. Апроксимація ФВ. Нормальні ФВ. Теорема о не порожності нормального вибору. Аксіоматичні теорії раціональної поведінки, варіанти Ерроу і Сена. Взаємозв'язок умов раціонального вибору. Колективні рішення. Парадокс Кондорсе і метод Борда. Аксіоми Ерроу, теорема неможливості і правило диктатора. Ослаблення аксіом Ерроу: умова політичного вибору, олігархія.

2. Методи й алгоритми прийняття рішень. Використання функцій корисність у задачах вибору. Аксіоми фон Неймана. Задачі з урнами. Парадокс Алле та ефекти нераціональної поведінки. Теорія проспектів, редагування проспектів. Задачі вибору з об'єктивними моделями. Людиномашинні процедури. Задачі ПР із суб'єктивними моделями. Дві групи багатокритеріальних задач. Методи багатокритеріальної теорії корисності: аксіоми, наслідки, перевірка умов незалежності по корисності та по перевазі. Методи ELECTRE рангування багатокритеріальних альтернатів.  Експертні процедури для прийняття рішень. Методи організації експертиз. Системи підтримки прийняття рішень, особливості використання.  Методи роботи консультантів із прийняття рішень. Груповий вибір, організація роботи ГПР, конференції з прийняття рішень.

Приблизна тематика практичних (семінарських) занять:

1.  Шкали порівняння альтернатив. Домінування для альтернатив. Множина Парето та її побудова.

2.   Головні механізми вибору і відповідні функції вибору, приклади.

3.  Приклад Цоя. Апроксимація ФВ.

4.  Аксіоми Ерроу, теорема неможливості і правило диктатора. Ослаблення аксіом Ерроу: умова політичного вибору, олігархія.

5.  Аналіз дерева рішень у задачах послідовного вибору.

6.  Людиномашинні процедури: методи коефіцієнтів важливості (SIGMOP), прямих оцінок векторів (Дайєра-Джіофріона), пошуку задовільних значень (STEM).

7.  Метод аналізу ієрархій Сааті.

8.  Експертні процедури для прийняття рішень. Умови відбору експертів. Методи організації експертиз. Методи обробки експертної інформації.

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення

Головним методом для даного курсу є лекційний матеріал. Програму курсу лекцій студенти отримують заздалегідь, перед проведенням лекцій. При проведенні лекцій в аудиторії викладач доводить студентам зміст навчального матеріалу, при необхідності уточнює форму викладених положень, шляхом обговорень з кожним студентом уточнює змістовний сенс викладених питань та практичні аспекти використання отриманого матеріалу.

Основною літературою є сучасні видання з напряму курсу, а також методичні розробки до лабораторних робот з курсу, що містять велику частину теоретичного матеріалу.

Оскільки форма викладення лекційного матеріалу прикладної дисципліни передбачає безперервне взаємне спілкування, індивідуальне консультування проводиться фактично шляхом обговорень визначених питань безпосередньо на лекції в присутності всіх студентів, тобто загальним обговоренням. Вважається, що така форма індивідуального консультування у даному разі, тобто з урахуванням прикладної специфіки дисципліни, є корисною для загалу навчальної групи.

Список основної літератури:

1     Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений, а также Хроника событий в Волшебных Странах. -М.: Логос. -2000. -296 с.

2     Макаров И.М. и др. Теория выбора и принятия решений. -М.: Наука. -1982. -328 с.

3     Юдин Д.Б. Вычислительные методы теории принятия решений. -М.: Наука. -1989. -320 с.

4     Вилкас Э.Й., Майминас Е.З. Решения: теория, информация, моделирование. -М.: Радио и связь. -1981. -328 с.

5     Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование. Организация систем. -М.: Радио и связь. -1991. -224 с.

6     Ларичев О.И., Петровский А.Б. Системы поддержки принятия решений: современное состояние и перспективы развития. // Итоги науки и техники. М.: ВИНИТИ. 1987. Т. 21.

VI. Мова

Оскільки дисципліна є насиченою специфічною термінологією, використовується російська мова та наводяться україномовні назви основних термінів. Визначення прийнятих у світовому загалі абревіатур та термінів і змістовного матеріалу вимагає у декотрих випадках використання англійської мови.

VII. Характеристика індивідуальних завдань

Надання індивідуальних завдань за програмою курсу не планується.

VIII. Методика оцінювання

Для оцінювання рівня засвоєння кредитного модуля застосовується рейтингова система. Враховуються бали      за модульну контрольну роботу, яка проводиться за рахунок лекційного часу у термін від 30 до 45 хвилин шляхом письмових відповідей студентів на поставлені викладачем питання з викладеного на поточний момент матеріалу. Шкала оцінювання – загально університетська.

IX. Організація

Питання реєстрації визначаються та вирішуються деканатом ФТІ.