НТУУ "КПІ" Фізико-Технічний Інститут

Кафедра інформаційної безпеки

×
Вхід:

НП-03/3 Програмування. Основи створення WEB-додатків

НП-03/3 Програмування. Основи створення WEB-додатків”

Статус кредитного модуля обов‘язковий                                                                            

Лектори професор Куссуль Н.М.                                                                     

Факультет Фізико-технічний інститут                                                              

Кафедра Інформаційної безпеки                                                                       

 

 

І.Загальні відомості

Дисципліна «Програмування. Основи створення Web-додатків» є базовим курсом для вивчення системного і прикладного програмного забезпечення та сучасних інформаційних технологій. Викладається у 3 семестрі.

Дисципліна "Основи створення Web-додатків" базується на таких курсах, як «Програмування. Структурний підхід», «Програмування. Об’єктно-орієнтовний підхід», "Дискретна математика", "Математичний аналіз", "Програмне забезпечення ЕОМ" та ін. Курс використовується у таких курсах, як "Чисельні методи", “Алгоритми та структури даних”, "Математичне моделювання ", "Теорія управління" та ін.

ІІ. Розподіл навчального часу

Семестр /

Всього

Розподіл по видах занять

МКР

КР

Залік

Код кред. модуля

 

Лекц.

Практ.

Семін.

Комп.пр.

СРС

 

 

 

3/НП-03\3

6/216

36

 

 

36

108

1

36

Іспит

IIІ. Мета і завдання дисципліни

Метою вивчення курсу «Програмування. Основи створення Web-додатків» є вивчення основ проектування трьохрівневих програмних систем, в тому числі багатокористувацьких мережевих інформаційних систем, та їх реалізація сучасними мовами програмування на основі шаблонів проектування.

Після вивчення дисципліни студент повинен

Знати:

–         методи, засоби та підходи проектування програмних систем;

–         сучасні об’єктно-орієнтовані мови програмування розробки розподілених програм;

Вміти:

–         розробляти багатокористувацькі мережеві інформаційні системи на базі Internet.

IV. Зміст дисципліни

Розділ 1. Архiтектура сучасних програмних систем. Тема 1.1. Багаторівнева архітектура програмних систем. Побудова сучасних багатокористувацьких мережевих інформаційних систем. Призначення і функції спеціальних мов програмування. Тема 1.2. Взаємодія "клієнт-сервер".

Розділ 2. Проектування сучасних програмних систем. Тема 2.1. Процеси розробки програмних систем. Ітераційний процес проектування. Тема 2.2. Уніфікована мова моделювання UML. Опис прецедентів, статичні та динамічні діаграми, аспекти моделювання: концептуальний, проектування та реалізації. Тема 2.3. Шаблони проектування програмних систем: Expert, Creator, Low Couplimg, High Cohesion та Controller. Тема 2.4. Специфіка проектування систем для Internet. Архітектурні шаблони Web-додатків. Структура програмної системи на основі Internet.

Розділ 3. Мови розмітки. Тема 3.1. Загальні властивості мови HTML розмітки WWW-сторінок. Гіпертекст і гіпермедія. Тема 3.2. Основні дескриптори. Форматування тексту. Таблиці. Тема 3.3. Фрейми. Карти зображень. Вбудовані об'єкти. Каскадні сторінки стилів. Форми. Тема 3.4. Мова розмітки XML.

Розділ 4. Об'єктні мови для створення клієнтських сценаріїв. Тема 4.1. Загальні властивості. Модель DOM. Тема 4.2. Дані. Команди. Масиви. Операції та оператори. Головні об'єкти. Форматоване введення даних. Побудова форм для запитів. Тема 4.3. Обробка подій.

Розділ 5. CGI-програмування. Тема 5.1. Структура та властивості CGI-програми.

Тема 5.2. Засоби CGI-програмування.

Розділ 6. Мова PHP для створення серверних сценаріїв. Тема 6.1. Загальні властивості. Взаємодія "клієнт-сервер". Тема 6.2. Дані. Скалярні змінні і масиви. Операції та оператори. Тема 6.3. Доступ до БД. Конструкції для роботи з БД. Тема 6.4. Бібліотеки процедур. Математичні функції. Робота з датою та часом.

Розділ 7. Мультиплатформна об'єктно-орієнтована мова JAVA. Тема 7.1. Мова Java. Загальні властивості. Взаємодія "клієнт-сервер". Байт-коди. Дані. Скалярні змінні і масиви. Операції та оператори. API. Тема 7.2. Java-аплети, додатки, сервлети та компоненти JavaBeans.

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення

Робота студентів протягом семестру включає як аудиторні заняття, так і самостійну роботу (СРС). «Методичні вказівки до виконання комп’ютерного практикуму для студентів 2 курсу з дисципліни «Програмування. Основи створення Web-додатків» видаються студентам в електронному вигляді. Лекції викладаються у вигляді презентацій з використанням проектору. Іспит є підсумком роботи студента в семестрі і враховує всі види робіт, які студенти зобов’язані виконати протягом семестру згідно рейтингової системи оцінювання. Протягом семестру регулярно проводяться індивідуальні консультації за окремим графіком та поточні консультації  за розкладом.

Список основної літератури

1. Ларман К. Применение UML и шаблонов проектирования. 2-е издание — М.: Издательский дом "Вильямс", 2002.— 624c.

2. Колбери Р. Освой самостоятельно CGI за 24 часа. — М.: Издательский дом "Вильямс", 2001.— 368 c.

3. Баженова И. Язык программирования Java- ДиалогМифи.

4. Д.Р.Левин, К.Бароди. Секреты Internet. – Киев: Диалектика, 1996.

5. Кью П. Использование UNIX, Киев:  Диасофт 624 стр.

6. П.Д.Перри. Секреты World Wide Web. – Киев: Диалектика, 1996.

7. Нотон П., Шилдт Г. Полный справочник по Java. — Киев: Диалектика, 1997.— 592 стр.

Список додаткової літератури

1.  Хилайзер С. Программирование Active Server Pages- Рус. редакция

2. Л. Паттерсон и др. Использование HTML 4.0. –  К.-М.-СПб.: Издат. Дом “Вильямс”. – 1998 – 384c.

VI. Мова

Мова викладання – українська.

VII. Характеристика індивідуальних завдань

Виконані лабораторні роботи за всіма розділами кредитного модуля оформлюються у вигляді протоколу та здаються в термін, встановлений викладачем на початку семестру. Кожен студент виконує курсову роботу.

VIІI. Методика оцінювання

Для оцінювання рівня засвоєння кредитного модуля застосовується рейтингова система. Враховуються, що отримуються: за 7 основних комп’ютерних практикумів та 1 МКР, курсову роботу. Шкала оцінювання – загально університетська. Семестровим контролем є іспит. Необхідною умовою допуску до іспиту є: зарахування 7 основних комп’ютерних практикумів.

IX. Організація

Порядок реєстрації на вивчення дисципліни та на семестрову атестацію  – згідно нормативних документів НТУУ «КПІ».

Студент не отримує атестацію,  якщо на час проведення атестації він набрав менше за 50% від поточного рейтингу.