НТУУ "КПІ" Фізико-Технічний Інститут

Кафедра інформаційної безпеки

×
Вхід:

НП-03\2 Програмування. Об’єктно-орієнтований підхід

НП-03\2 Програмування. Об’єктно-орієнтований підхід”

Статус кредитного модуля обов‘язковий                                                                            

Лектори професор Куссуль Н.М..                                                                    

Факультет Фізико-технічний інститут                                                              

Кафедра Інформаційної безпеки                                                                       

І.Загальні відомості

Дисципліна «Програмування. Об’єктно-орієнтований підхід» є базовим курсом для вивчення системного і прикладного програмного забезпечення та сучасних інформаційних технологій. Викладається у 2 семестрі.

Дисципліна "Програмування. Об’єктно-орієнтований підхід" базується на таких курсах, як "Дискретна математика", "Математичний аналіз", "Програмне забезпечення ЕОМ", «Програмування. Структурний підхід» та ін. Курс використовується у таких курсах, як "Чисельні методи", “Алгоритми та структури даних”, "Математичне моделювання ", "Теорія управління"  та ін.

ІІ. Розподіл навчального часу

Семестр /

Всього

Розподіл по видах занять

МКР

Залік

Код кред. модуля

 

Лекц.

Практ.

Семін.

Комп.пр.

СРС

 

 

2/НП-03\2

4/144

36

 

 

36

72

1

Диф. залік

IIІ. Мета і завдання дисципліни

Метою вивчення курсу «Програмування. Об’єктно-орієнтований підхід» є набуття студентами навичок побудови алгоритмів обробки абстрактних типів даних, оволодіння методиками програмування в межах об’єктно-орієнтованого підходу на базі мови програмування С++.

Після вивчення дисципліни студент повинен

Знати:

–         базові поняття та принципи об’єктно-орієнтованого проектування;

–         принципи побудови об’єктно-орієнтованих програм;

–         основні засоби підтримки об’єктно-орієнтованого підходу в мові програмування С++.

Вміти:

–         будувати об’єктну декомпозицію розв’язуваної задачі;

–         використовувати основні принципи об’єктно-орієнтованого підходу;

–         будувати ієрархію наслідування та агрегації;

–         коректно використовувати стандартні засоби об’єктного програмування на прикладі мові С++.

IV. Зміст дисципліни

Розділ 1. Основи об’єктно-орієнтованого підходу до створення програм. Тема 1.1. Основні поняття та принципи об’єктно-орієнтованого підходу до програмування. Тема 1.2. Етапи процесу об’єктно-орієнтованого проектування. Тема 1.3. Основні властивості ООП. Тема 1.4. Природа класів та об’єктів.

Тема 1.5. Відношення та взаємозв’язок між класами та об’єктами. Тема 1.6. Принципи побудови ієрархії класів. Тема 1.7.  Модель системи: статична та динамічна, логічна та фізична. Тема 1.8. Система позначень Буча.

Розділ 2. Реалізація об’єктно-орієнтованого підходу до програмування. Тема 2.1. Доповнення С++ до стандарту ANSI С. Тема 2.2. Протокол класу: змінні та члени класу. Тема 2.3. Конструктори та деструктори. Тема 2.4. Механізм успадкування в мові С++. Тема 2.5. Дружні класи та функції. Тема 2.6. Перевантаження функцій та операцій. Тема 2.7. Перевантаження операція введеня/виведення в/з потоку. Тема 2.8. Реалізація поліморфізму. Тема 2.9. Обробка виняткових ситуацій.

Розділ 3. Бібліотека стандартних класів та шаблонів. Тема 3.1. Класи та шаблони бібліотеки STL.

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення

Робота студентів протягом семестру включає як аудиторні заняття, так і самостійну роботу (СРС). «Методичні вказівки до виконання комп’ютерного практикуму для студентів І курсу з дисципліни «Програмування. Об’єктно-орієнтований підхід» видаються студентам в електронному вигляді. Лекції викладаються у вигляді презентацій з використанням проектору. Диференційований залік є підсумком роботи студента в семестрі і враховує всі види робіт, які студенти зобов'язані виконати протягом семестру згідно рейтингової системи оцінювання. Протягом семестру регулярно проводяться індивідуальні консультації за окремим графіком та поточні консультації за розкладом.

Список основної літератури

1.    Страуструп Б. Язык программирования С++. – Киев.: ДиаСофт. – 1999.

2.    Двоеглазов И.М. Язык программирования С++. Справочное руководство.- К.: Євроіндекс. – 1993. – 128 с.

3.    Вайнер Р., Пинсон Л. С++ изнутри. – К.: ДиаСофт, 1993. – 304 с.

4.    Айри Пол Объектно-ориентированное программирования с использованием С++. – К.: НИПФ "ДиаСофт Лтд.", 1999. – 480 с.

5.    Керниган Б., Ритчи Д. Язык программирования Си. – М.: Финансы и статистика, 1992.- 272 с.

6.    Белицкий Я. Энциклопедия языка Си. – М.: Мир, 1992. – 687 с.

7.    Методичні вказівки до циклу лабораторних робіт з дисципліни “Програмування (мова програмування С)” /Куссуль Н.М., Тимощук О.Л., Шелестов А.Ю.

Список додаткової літератури

1.     Бочков С.О., Субботин Д.М. Язык программирования Си для персонального компьютера. – М.: СП “Диалог”. Радио и связь, 1990. – 384 с.

2.     Касаткин А.И., Вальвачев А.Н. Профессиональное программирование на языке Си: От Turbo C к Borland C++: Справ.пособие. Под общ.ред.А.И.Касаткина. – Мн.: Выш.шк., 1992. – 240 с.

3.     Касаткин А.И. Профессиональное программирование на языке Си. Управление ресурсами: Справ.пособие. – Мн.: Выш.шк., 1992. – 432 с.

4.     Джордейн Р. Справочник програмиста персональных компьютеров типа IBM PC, XT  и  AT М. – М.: Радио и связь.

5.     Лангер Р., Миллс Х., Уитт Б. Теория и практика структурного программирования. – М.: Мир, 1982.

VI. Мова

Мова викладання – українська.

VII. Характеристика індивідуальних завдань

Виконані лабораторні роботи за всіма розділами кредитного модуля оформлюються у вигляді протоколу та здаються в термін, встановлений викладачем на початку семестру.

VIІI. Методика оцінювання

Для оцінювання рівня засвоєння кредитного модуля застосовується рейтингова система. Враховуються бали, що отримуються: за 6 основних комп’ютерних практикумів, 1 додатковий комп’ютерний практикум та 2 контрольні роботи (1 МКР поділяється на 2 контрольні роботи). Шкала оцінювання – загальноуніверситетська. Семестровим контролем є диференційований залік.

Необхідною умовою допуску до диференційованого заліку є зарахування 6 основних комп’ютерних практикумів, а також попередній рейтинг не менше 50 балів.

IX. Організація

Порядок реєстрації на вивчення дисципліни та на семестрову атестацію  – згідно нормативних документів НТУУ «КПІ».

Студент не отримує атестацію,  якщо на час проведення атестації він набрав менше за 50% від поточного рейтингу.