НТУУ "КПІ" Фізико-Технічний Інститут

Кафедра інформаційної безпеки

×
Вхід:

НП-03\1 Програмування. Структурний підхід

НП-03\1 Програмування. Структурний підхід”

Статус кредитного модуля обов‘язковий                                                                            

Лектори професор Куссуль Н.М..                                                                    

Факультет Фізико-технічний інститут                                                              

Кафедра Інформаційної безпеки                                                                       

І.Загальні відомості

Дисципліна «Програмування. Структурний підхід» є базовим курсом для вивчення системного і прикладного програмного забезпечення та сучасних інформаційних технологій. Викладається у 1 семестрі.

Дисципліна базується на таких курсах, як "Дискретна математика", "Математичний аналіз", "Програмне забезпечення ЕОМ" та ін. Курс використовується в курсах "Чисельні методи", “Алгоритми та структури даних”, "Математичне моделювання ", "Теорія управління" та ін.

 

ІІ. Розподіл навчального часу

Семестр /

Всього

Розподіл по видах занять

МКР

Залік

Код кред. модуля

 

Лекц.

Практ.

Семін.

Комп.пр.

СРС

 

 

1/НП-03

4/144

18

 

 

36

90

1

Іспит

IIІ. Мета і завдання дисципліни

Метою вивчення курсу «Програмування. Структурний підхід» є набуття студентами навичок побудови алгоритмів обробки простих та структурованих даних, оволодіння методиками блочного та модульного програмування в межах структурного підходу на базі мови програмування С++.

Після вивчення дисципліни студент повинен

Знати:

–         основні методи обробки простих та структурованих даних;

–         засоби побудови разголуженої та циклічної програми, блочної програми з використанням функцій користувача та окремих модулів.

Вміти:

–         побудувати структурований алгоритм обробки базових структур даних;

–         програмно реалізувати алгоритм у вигляді окремої програми;

–         виділити загальні методи обробки даних у окремі блоки та запрограмувати їх;

–         побудувати програму модульної структури, що включає окремі модулі, призначені для визначення та обробки окремої структури даних або для розв’язання групи пов’язаних між собою задач;

IV. Зміст дисципліни

Розділ 1. Структурний підхід до програмування. Тема 1.1. Алгоритми. Тема 1.2. Основні структурні блоки програми.

Розділ 2. Змінні та функції. Тема 2.1. Об’ява змінних. Вирази. Тема 2.2. Об’ява та визначення функції.

Розділ 3. Керуючі конструкції.

Розділ 4. Директиви препроцесора і вказівки компілятору.

Розділ 5. Похiднi типи даних: масиви.

Розділ 6. Вказівники.

Розділ 7. Обробка символьної інформації.

Розділ 8. Структуровані типи даних: структури, об’єднання, засіб typedef, перелічення. Тема 8.1. Структурні змінні. Тема 8.2. Об’єднання, typedef, перелічення.

Розділ 9. Динамічне керування пам’яттю та моделі пам’яті.

Розділ 10. Функції введення/виведення.

Тема 10.1. Доступ до файлів за допомогою потоку введення/виведення (функції високого рівня). Тема 10.2. Префіксний доступ до файлів. Функції вв/вив низького рівня. Тема 10.3. Функції вв/вив консольного термінала та порту.

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення

Робота студентів протягом семестру включає як аудиторні заняття, так і самостійну роботу (СРС). «Методичні вказівки до виконання комп’ютерного практикуму для студентів І курсу з дисципліни «Програмування. Структурний підхід» видаються студентам в електронному вигляді. Лекції викладаються у вигляді презентацій з використанням проектору. Іспит є підсумком роботи студента в семестрі і враховує всі види робіт, які студенти зобов'язані виконати протягом семестру згідно рейтингової системи оцінювання. Протягом семестру регулярно проводяться індивідуальні консультації за окремим графіком та поточні консультації  за розкладом.

Список основної літератури

1.     Страуструп Б. Язык программирования С++. – Киев.: ДиаСофт. – 1999.

2.     Двоеглазов И.М. Язык программирования С++. Справочное руководство.- К.: Євроіндекс. – 1993. – 128 с.

3.     Вайнер Р., Пинсон Л. С++ изнутри. – К.: ДиаСофт, 1993. – 304 с.

4.     Айри Пол Объектно-ориентированное программирования с использованием С++. – К.: НИПФ "ДиаСофт Лтд.", 1999. – 480 с.

5.     Керниган Б., Ритчи Д. Язык программирования Си. – М.: Финансы и статистика, 1992.- 272 с.

6.     Белицкий Я. Энциклопедия языка Си. – М.: Мир, 1992. – 687 с.

7.     Методичні вказівки до циклу лабораторних робіт з дисципліни “Програмування (мова програмування С)” /Куссуль Н.М., Тимощук О.Л., Шелестов А.Ю.

Список додаткової літератури

1.     Бочков С.О., Субботин Д.М. Язык программирования Си для персонального компьютера. – М.: СП “Диалог”. Радио и связь, 1990. – 384 с.

2.     Касаткин А.И., Вальвачев А.Н. Профессиональное программирование на языке Си: От Turbo C к Borland C++: Справ.пособие. Под общ.ред.А.И.Касаткина. – Мн.: Выш.шк., 1992. – 240 с.

3.     Касаткин А.И. Профессиональное программирование на языке Си. Управление ресурсами: Справ.пособие. – Мн.: Выш.шк., 1992. – 432 с.

4.     Джордейн Р. Справочник програмиста персональных компьютеров типа IBM PC, XT  и  AT М. – М.: Радио и связь.

5.     Лангер Р., Миллс Х., Уитт Б. Теория и практика структурного программирования. – М.: Мир, 1982.

6.     Рейнгольд Э., Нивергельт Ю., Део Н. Комбинаторные алгоритмы. – М.: Мир, 1980.

 

VI. Мова

Мова викладання – українська.

VII. Характеристика індивідуальних завдань

Виконані лабораторні роботи за всіма розділами кредитного модуля оформлюються у вигляді протоколу та здаються в термін, встановлений викладачем на початку семестру.

VIІI. Методика оцінювання

Для оцінювання рівня засвоєння кредитного модуля застосовується рейтингова система. Враховуються, що отримуються: за 7 основних комп’ютерних практикумів, 1 додатковий комп’ютерний практикум та 2 контрольні роботи (1 МКР поділяється на 2 контрольні роботи). Шкала оцінювання – загально університетська. Семестровим контролем є іспит.     Необхідною умовою допуску до іспиту є: зарахування 7 основних комп’ютерних практикумів.

IX. Організація

Порядок реєстрації на вивчення дисципліни та на семестрову атестацію  – згідно нормативних документів НТУУ «КПІ».

Студент не отримує атестацію, якщо на час проведення атестації він набрав менше за 50% від поточного рейтингу.