НТУУ "КПІ" Фізико-Технічний Інститут

Кафедра інформаційної безпеки

×
Вхід:

НФ-08/2 Загальна фізика

НФ-08/2 Загальна фізика 

Статус кредитного модуля обов‘язковий                                                                            

Лектори доцент Литвинова Т.В.                                                                       

Факультет Фізико-технічний інститут                                                              

Кафедра Інформаційної безпеки                                                                       

I. Загальні відомості

Дисципліна «Загальна фізика» відноситься до циклу фундаментальних дисциплін. Передумови вивчення – основи алгебри і геометрії, диференціальне  і інтегральне числення, основи теорії поля.

II. Розподіл навчального часу

Семестр

Код кредит. модуля

Всього (кред./год)

Розподіл за видами занять

(всього год./год. у тижні)

СРС

Модульні контрольні роботи (кільк.)

Індивід. завдання (вид)

Вид семестр.

атестац.

Лекції

Практичні/арські

Лабораторні/комп’ют.практикум

2

НФ-08/3

7/252

36

36

36

144

1

Р.р.

іспит

III. Мета і завдання модуля

Курс загальної фізики, разом із курсами вищої математики й інформатики, відіграє роль фундаментальної фізико-математичної бази, без якої неможлива успішна діяльність фахівця в будь-якій галузі техніки.

Мета курсу – створення основи теоретичної підготовки бакалаврів і магістрів. Загальними завданнями дисципліни є:

l  оволодіння студентами фундаментальними фізичними поняттями та законами;

l  ознайомлення з методами теоретичного та експериментального дослідження у фізиці та технічних науках;

l  формування наукового світогляду;

l  надання необхідного базового матеріалу для подальшого вивчення спеціальних дисциплін;

l  формування відповідних знань і вмінь.

IV. Зміст дисципліни

ІІ семестр

Розділ 1. Провідники в електростатичному полі.

Розділ  2. Електричний струм. Провідник зі струмом в магнітному полі.

Розділ 3. Діелектрики і магнетики.

Розділ 4. Енергія електричного і магнітного поля.

Розділ 5. Електромагнітна індукція.

Розділ 6. Рівняння Максвелла.

Розділ 7. Коливання. Змінний струм в провідниках.

Розділ 8. Хвилі.

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення

Робота студентів протягом семестру включає як аудиторні заняття, так і самостійну роботу (СРС). До СРС відносяться такі види робіт: вивчення теоретичного матеріалу, виконання лабораторних робіт, виконання розрахункової роботи. Розрахункова робота оформлюється в окремому зошиті і здається в термін, встановлений викладачем на початку семестру. Залік є підсумком всієї роботи студента в семестрі і враховує всі види робіт, які студенти зобов'язані виконати протягом семестру згідно рейтинговій системі оцінювання. Протягом семестру  регулярно проводяться індивідуальні консультації за окремим графіком та поточні консультації  за розкладом.

Література:

1.                       Иродов И.Е. Электромагнетизм.- М.-С-П: "Физматлит", 2002.

2.           Бушок Г.Ф., Венгер Є.Ф. Курс фізики. Електрика і магнетизм. Книга 2. – К. «Вища школа», 2003 р.

3.           Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. Загальний курс фізики. Том 2. Електрика і магнетизм. – Київ, «Техніка», 2001 р.

4.           Сивухин Д.В. "Общий курс физики", т.ІІІ.

5.           Э. Парселл. Электричество и магнетизм. Берклеевский курс физики. Т.2., М. «Наука», 1983 г., 415 с.

6.           Конспект лекцій з фізики. Електрика  і магнетизм. За редакцією Заболотної Т.Г. (додаток 1)

VI. Мова

Мова викладання — українська.

VII. Характеристика індивідуальних завдань

Розрахункова робота за всіма розділами кредитного модуля оформлюється в окремому зошиті і здається в термін, встановлений викладачем на початку семестру.

VIII. Методика оцінювання

Для оцінювання рівня засвоєння кредитного модуля застосовується рейтингова система. Враховуються бали, що студент отримує за: 5 відповідей (кожного студента в середньому), роботу  на практичних заняттях ,виконання та захист 6 лабораторних робіт, 2 контрольних робіт, одної розрахункової роботи, відповіді на екзамені. Шкала оцінювання – загально університетська. Семестровим контролем є екзамен.

X. Організація

Порядок реєстрації на вивчення дисципліни та на семестрову атестацію – згідно нормативних документів НТУУ «КПІ».

Студент не отримує атестацію,  якщо на час проведення атестації він набрав менше за 50% від поточного рейтингу.