НТУУ "КПІ" Фізико-Технічний Інститут

Кафедра інформаційної безпеки

×
Вхід:

НФ-08/1 Загальна фізика

НФ-08/1 Загальна фізика 

Статус кредитного модуля обов‘язковий                                                                             ________________________________

Лектори доцент Литвинова Т.В.                                                                                  

Факультет Фізико-технічний інститут                                                                         

Кафедра Інформаційної безпеки                                                                                 

I. Загальні відомості

Дисципліна «Загальна фізика» відноситься до циклу фундаментальних дисциплін. Передумови вивчення – програма середньої загальноосвітньої школи.

II. Розподіл навчального часу

Семестр

Код кредит. модуля

Всього (кред./год)

Розподіл за видами занять

(всього год./год. у тижні)

СРС

Модульні контрольні роботи (кільк.)

Індивід. завдання (вид)

Вид семестр.

атестац.

Лекції

Практичні/арські

Лабораторні/комп’ют.практикум

1

НФ-08/1

5/180

36

54

18

72

1

Р.р.

Дзалік

IIІ. Мета і завдання дисципліни

Курс загальної фізики, разом із курсами вищої математики й інформатики, відіграє роль фундаментальної фізико-математичної бази, без якої неможлива успішна діяльність фахівця в будь-якій галузі техніки.

Мета курсу – створення основи теоретичної підготовки бакалаврів і магістрів. Загальними завданнями дисципліни є:

l  оволодіння студентами фундаментальними фізичними поняттями та законами;

l  ознайомлення з методами теоретичного та експериментального дослідження у фізиці та технічних науках;

l  формування наукового світогляду;

l  надання необхідного базового матеріалу для подальшого вивчення спеціальних дисциплін;

l  формування відповідних знань і вмінь.

IV. Зміст дисципліни

І семестр

Розділ 1. Механіка. Тема 1.1. Кінематика. Тема 1.2.Геометрія простору-часу. Кінематика СТВ. Тема 1.3. Динаміка Рівняння руху частки, системи часток. Тема 1.4. Неінерціальні системи відліку. Тема 1.5. Робота та енергія. Тема 1.6. Рух у полі центальних сил. Тема 1.7. Динаміка твердого тіла. Тема 1.8. Динаміка спеціальної теорії відносності.

Розділ  2. Вступ до електродинаміки. Тема 2.1. Електромагнітне поле та його характеристики. Тема 2.2. Принцип суперпозиції для електричного поля, магнітного поля. Тема 2.3. Основи математичної теорії поля.

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення

Робота студентів протягом семестру включає як аудиторні заняття, так і самостійну роботу (СРС). До СРС відносяться такі види робіт: вивчення теоретичного матеріалу, виконання лабораторних робіт, виконання розрахункової роботи. Розрахункова робота оформлюється в окремому зошиті і здається в термін, встановлений викладачем на початку семестру. Залік є підсумком всієї роботи студента в семестрі і враховує всі види робіт, які студенти зобов'язані виконати протягом семестру згідно рейтинговій системі оцінювання. Протягом семестру  регулярно проводяться індивідуальні консультації за окремим графіком та поточні консультації  за розкладом.

Література:

1.      Иродов И.Е. Основные законы механики. -М.: Высш. шк., 1984. – 248 с.

2.      Иродов И.Е. Задачи по общей физике. – М: Наука. -416 с.

3.      Д.В.Сивухин. Общий курс физики. Том. 1. Механика.- М: Наука, 1989 -416 с.

4.      Матвеев А.Н. Механика и теория относительности. -М.: Высш.шк.,1986.-320 с.

5.      Киттель Ч.: Найт У., Рудерман М. Механика. -М: Мир, 1972.

6.      Фейнман Р., Лейтон Р. Сендс М. Фейнмановские лекции по физике, вып. 1, 2. -М.:Мир. 1976.

7.      Стрелков С.П. Механика. -М.: Наука,1975.

8.      Воловик П.М. Фізика для університетів. Повний курс в одному томі. –К.Ірпінь: Перун, 2005. – 864 с.

9.     Кучерук І.М., Горбачук І.Т. Загальний курс фізики. Механіка. – К.: Техніка

VI. Мова

Мова викладання — українська.

VII. Характеристика індивідуальних завдань

Розрахункова робота за всіма розділами кредитного модуля оформлюється в окремому зошиті і здається в термін, встановлений викладачем на початку семестру.

VIII. Методика оцінювання

Для оцінювання рівня засвоєння кредитного модуля застосовується рейтингова система. Враховуються бали, що студент отримує за:

l 5 відповідей (кожного студента в середньому) на практичних заняттях,

l виконання та захист 4  лабораторних робіт;

l контрольної роботи;

l однієї розрахункової роботи;

Шкала оцінювання – загальноуніверситетська. Семестровим контролем є диференційований залік. Необхідною умовою допуску до заліку є зарахування розрахункової роботи та всіх лабораторних робіт, а також стартовий рейтинг не менше 40 балів

X. Організація

Порядок реєстрації на вивчення дисципліни та на семестрову атестацію -згідно нормативних документів НТУУ «КПІ».

Студент не отримує атестацію, якщо на час проведення атестації він набрав менше за 50% від поточного рейтингу.