НТУУ "КПІ" Фізико-Технічний Інститут

Кафедра інформаційної безпеки

×
Вхід:

Матeматичні методи моделювання, розпізнавання образів та комп’ютерного зору

Фахівці за спеціальністю «Прикладна математика» є  професіоналами в галузі використання математичних знань та комп’ютерної техніки для вирішення різноманітних практичних задач у складних системах різної природи. Прикладний математик – це фахівець, який вміє перевести змістовну суть конкретної проблеми на мову математичних співвідношень, знайти ефективне рішення математичної задачі, інтерпретувати в термінах актуальної предметної області, та довести його до кінцевого втілення. Методологічним інструментарієм прикладного математика є теоретичні методи аналізу та синтезу систем. Знання цих методів дає глибоке вивчення студентами методів математичного та комп’ютерного моделювання, дослідження операцій і системного аналізу, оптимізації, оптимального управління та теорії прийняття рішень, теорії ігор, теорії інформації та кодування, теорії ризиків та надійності, теорії нелінійних динамічних систем та інших.

Фундаментальна підготовка прикладного математика досягається засвоєнням таких класичних розділів математики як математичний та дискретний аналіз, математична логіка та теорія алгоритмів, диференційні рівняння, теорія функції комплексних змінних, функціональний аналіз, теорія ймовірностей, випадкових процесів та математична статистика. Апарат класичної математики перевірено часом. Він перетворився у повсякденне знаряддя дослідження на тільки в науці (фізика, астрономія, біологія, екологія), техніці (інформаційні технології, інформаційна безпека та криптографія, інженерні напрями), але і в економіці, фінансовій сфері, страхуванні, менеджменту, соціології, державному управлінні, бізнесі. Більшість видатних вчених, конструкторів, економістів, фахівців в галузі соціальних досліджень вважають, що подальший прогрес їх областей нерозривно пов’язаний з широким і повнокровним використанням сучасних математичних методів.

Повсякденним робочим інструментарієм прикладного математика є сучасна комп’ютерна техніка та відповідні програмні засоби. Саме глибокі знання та навички в цієї області забезпечують сьогодні високу затребованість та конкурентноздатність на ринку праці фахівців з прикладної математики. Студентам ФТІ надається широкий спектр курсів, пов’язаних з обчислювальною технікою і програмуванням: алгоритми і структури даних, алгоритмічні мови С++, Java та Python, архітектура ЕОМ і мова асемблера, системне програмування, об’єктно-орієнтоване програмування, операційні системи,  бази даних та аналіз даних, спеціалізоване програмне забезпечення, комп’ютерна графіка, паралельні та розподілені обчислення, комп’ютерні мережі та мережеві технології, верифікація програм та методи тестування, об’єктно-орієнтований аналіз і проектування, штучний інтелект, формальні методи специфікації програм та інші.

Студенти вчаться працювати в декількох операційних системах та застосовувати декілька мов програмування. Значна увага приділяється використанню суперкомп’ютерів і суперкомп’ютерних технології у моделюванні, розподіленим та хмарним обчисленням.

Математичні методи комп’ютерного моделювання

розробка та застосування моделей і методів прикладної  математики для:

– розв’язання задач моделювання складних систем, аналітики великих даних та машинного навчання,

– управління знаннями та інноваціями, інформаційні, соціальні, організаційні та когнітивні технології, засоби їх конвергенції, потреби постіндустріального виробництва,

– підтримка прийняття рішень в перспективних напрямах сучасної економіки: нанотехнології, енергозберігання та охорона навколишнього середовища, розвідування та добуток корисних копалень тощо.

Існуючи напрями працевлаштування випускників:

– державні структури різної спрямованості;
– дослідницькі структури корпоративного сегменту;
– підприємства галузі інформаційних технологій;
– постіндустріальні виробництва (інтелектоміський продукт, додана вартість за рахунок мізків);
– підрозділи з безпеки конкурентного розвитку підприємств та організацій;
– віртуальні організації у Світовій мережі;
– …