НТУУ "КПІ" Фізико-Технічний Інститут

Кафедра інформаційної безпеки

×
Вхід:

Логіко-ймовірнісний підхід в задачах безпеки структурно-складних систем

Науковий керівник – д.т. наук О.М.Новіков

Розроблено модифікований алгебро-ймовірнісний підхід дослідження безпеки екологічних систем та перевірено його працездатність на реальних статистичних даних.

Розроблено узагальнену модель прийняття рішень в групі в умовах рефлексивної взаємодії та встановлено базові формули ймовірностних моделей рефлексивного вибору на булевої алгебрі подій, що встановлюють рефлексивний вибір у змішаних стратегіях за відомими ймовірностними розподілами, що представляють моделі зовнішнього впливу та його відображення у свідомості агента. Удосконалено модель підтримки прийняття рішень на основі модифікації методу аналізу ієрархії в напрямі заміщення експертних процедур методу на більш ефективні. За допомогою комп’ютерного моделювання досліджено декілька варіантів модифікації, розроблено рекомендації щодо їх належного застосування. Запроваджено модель підтримки прийняття рішень на основі модифікації методу «ELECTRE» в напрямі заміщення експертних процедур методу на більш досконалі за рахунок раніше розроблених гарантованих методів інтервального оцінювання.

Отримано модель поведінки шкідливого програмного забезпечення направлених атак в корпоративних мережах, побудована за допомогою системного аналізу та модель безпеки структурно-складної системи з використанням багатошарових графів та логіко-ймовірнісного підходу. Розглянуто синтез структури системи захисту інформації із заданим і фіксованим рівнем захищеності інформації, а також із мінімальною вартістю системи захисту. Розрахована структура механізмів захисту та доведено, що вона є оптимальною.

Розроблено методику вибору методу оптимальної оцінки фрактальних характеристик інформаційних потоків, модель порівняння динаміки фрактальних характеристик інформаційних потоків та соціальних процесів, що породжують дані потоки.

Проведено порівняльний аналіз існуючої та розробленої комплексної моделі, яка враховує особливості задачі аналізу багаторівневих ІКС, в декількох принципово важливих випадках.

Створено імітаційнумодель на основі кольорових мереж Петрі, яка дозволяє проводити оцінку захищеності ресурсів ІС в умовах виникаючих загроз.

Опубліковано 6 статей, зроблено 13 доповідей на конференціях. До виконання НДР залучено 10 студентів, захищено 2 магістерські роботи, 8 бакалаврських робіт.