N Назва документа Посилання
1 Стратегія розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2020-2025 роки https://osvita.kpi.ua/node/116
1a Стратегія розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2020-2025 роки https://data.kpi.ua/sites/default/files/files/2020-2025-strategy_0.pdf
2 Стаття 35 Закону України «Про освіту»; Національна рамка кваліфікацій https://xn--80aagahqwyibe8an.com/zakon-ukrajiny/stattya-ramki-kvalifikatsiy-325775.html
3 Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/node/39
3a Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського https://document.kpi.ua/files/2020_7-124.pdf
4 Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/node/185
4a Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського https://document.kpi.ua/files/2020_7-136.pdf
5 Положення про відрахування, переривання навчання, переведення і поновлення здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/node/178
5a Положення про відрахування, переривання навчання, переведення і поновлення здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського https://document.kpi.ua/2020_HOH-39
6 Загальноуніверситетський КАТАЛОГ вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти https://kpi.ua/files/2020-01-23-d5.pdf
7 Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/node/168
7a Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського https://document.kpi.ua/files/2020_7-164.pdf
Положення про навчально-науковий міжфакультетський центр дуальної освіти «Прогрестех-Україна» КПІ ім. Ігоря Сікорського https://document.kpi.ua/files/2021_HY-268.pdf
8 Положення про індивідуальний навчальний план студента КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/node/117
9 Порядок оформлення індивідуального навчального плану студентів, які беруть участь у програмах академічної мобільності https://osvita.kpi.ua/node/186
10 Положення про академічну мобільність КПІ ім. Ігоря Сікорського
(п. 7 Порядок оформлення індивідуального навчального плану учасника академічної мобільності)
https://osvita.kpi.ua/node/124
10а Положення про академічну мобільність КПІ ім. Ігоря Сікорського
(п. 7 Порядок оформлення індивідуального навчального плану учасника академічної мобільності)
https://document.kpi.ua/files/2021_HOH-303.pdf
11 Положення про сертифікатні програми КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/node/131
11а Положення про сертифікатні програми КПІ ім. Ігоря Сікорського https://document.kpi.ua/files/2020_7-71.pdf
12 Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів попереднього навчання https://osvita.kpi.ua/node/181
12а Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів попереднього навчання https://document.kpi.ua/files/2020_7-157.pdf
13 Положення про систему оцінювання результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/node/37
13 Положення про систему оцінювання результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського https://document.kpi.ua/files/2020_1-273.pdf
14 Положення про програми подвійного диплому в КПІ ім. Ігоря Сікорського https://document.kpi.ua/files/2021_HOH-199.pdf
15 Положення про порядок проведення практики здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/node/184
16 Положення про організацію інклюзивного навчання у КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/node/172
17 Програма розвитку інклюзивного навчання «Освіта без обмежень» у КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/sites/default/files/downloads/pinobo.pdf
17а Програма розвитку інклюзивного навчання «Освіта без обмежень» у КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/index.php/pinobo
18 Затверджені стандарти вищої освіти https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti
19 Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/node/121
19а Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського https://document.kpi.ua/files/2020_7-165.pdf
20 Положення про систему запобігання академічного плагіату в КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/node/47
20 Положення про систему запобігання академічного плагіату в КПІ ім. Ігоря Сікорського https://document.kpi.ua/files/2020_1-76.pdf
21 Програма пошуку збігів/ідентичності/схожості тексту від компанії Unicheck
(таке технологічне рішення уведено в дію з 01.01.2018 р. відповідним наказом)
https://document.kpi.ua/2017_1-437
22 Положення про випускну атестацію студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/index.php/node/35
23 Положення про Комісію з етики та академічної доброчесності Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського https://kpi.ua/files/etic_comission.pdf
24 Кодекс честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» «Ухвалено» Рішенням Вченої ради від 5 квітня 2021 р. (Протокол №4) https://osvita.kpi.ua/code
24a Кодекс честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» «Ухвалено» Рішенням Вченої ради від 5 квітня 2021 р. (Протокол №4) https://kpi.ua/files/honorcode_2021.pdf
25 Положення про апеляції в КПІ ім. Ігоря Сікорського (затверджено наказом № НОН/128/2021 від 20.05.2021 р.) https://osvita.kpi.ua/node/182
25a Положення про апеляції в КПІ ім. Ігоря Сікорського (затверджено наказом № НОН/128/2021 від 20.05.2021 р.) https://document.kpi.ua/2021_HOH-128
26 Положення про вирішення конфліктних ситуацій в КПІ ім. Ігоря Сікорського; Положення про комісію з вирішення конфліктних ситуацій КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/2020_7-170
26a Положення про вирішення конфліктних ситуацій в КПІ ім. Ігоря Сікорського; Положення про комісію з вирішення конфліктних ситуацій КПІ ім. Ігоря Сікорського https://document.kpi.ua/files/2020_7-170.pdf
28 План заходів по запобіганню та виявленню корупції в КПІ ім. Ігоря Сікорського https://document.kpi.ua/2021_HY-103
29 Політика, стандарти та процедури дотримання академічної доброчесності https://kpi.ua/academic-integrity
30 Положення про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/node/32
30а Положення про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського https://document.kpi.ua/files/2020_7-137.pdf
31 Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/node/35
32 Регламент проведення семестрового контролю в дистанційному режимі та Регламент організації і проведення захистів кваліфікаційних робіт та атестаційних екзаменів в дистанційному режимі https://osvita.kpi.ua/node/368
32а Регламент проведення семестрового контролю в дистанційному режимі та Регламент організації і проведення захистів кваліфікаційних робіт та атестаційних екзаменів в дистанційному режимі https://document.kpi.ua/2020_HY-22
33 Регламент організації освітнього процесу в дистанційному режимі https://document.kpi.ua/files/2020_7-148.pdf
34 Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті https://osvita.kpi.ua/node/179
35 Положення про надання додаткових освітніх послуг здобувачам вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/node/177
36 Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд освітніх програм в КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/node/137
36а Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд освітніх програм в КПІ ім. Ігоря Сікорського https://document.kpi.ua/files/2020_7-70.pdf
37 Положення про дистанційне навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/node/188
38 Методичні рекомендації з питань організації практики студентів та складання робочих програм практики КПІ ім. І https://kpi.ua/practical_training_period
39 Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в КПІ ім. Ігоря Сікорського https://document.kpi.ua/files/2018_1-21.pdf
40 Порядок співпраці КПІ ім. Ігоря Сікорського з закладами загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, з компаніями- партнерами/роботодавцями https://document.kpi.ua/files/2020_1-159.pdf
41 Положення про сприяння працевлаштуванню здобувачів вищої освіти та випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського (Втратив чинність) https://document.kpi.ua/files/2020_7-153.pdf
42 Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників у наукових структурних підрозділах КПІ ім. Ігоря Сікорського https://document.kpi.ua/files/2020_7-65.pdf
43 Порядок проведення конкурсного відбору або обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) https://osvita.kpi.ua/competition
43a Порядок проведення конкурсного відбору або обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) https://document.kpi.ua/2021_HY-201
46 Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського http://osvita.kpi.ua/node/714
46a Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського https://document.kpi.ua/files/2020_7-134.pdf
47 Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» http://ipo.kpi.ua/
48 Концепція системи роботи університету з набору іноземних громадян на навчання та роботи з ними в період навчання – за нових умов https://document.kpi.ua/files/2020_7-184.pdf
49 Положення про преміювання працівників і здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського за публікації у виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science» https://document.kpi.ua/files/2022_HOH-38.pdf
50 Положення про конкурс на номінацію «Молодий викладач-дослідник» https://document.kpi.ua/files/2021_HOH-284.pdf
51 Конкурс «Молодий викладач-дослідник(року)», переможцям якого встановлюється надбавка до зарплати в розмірі 20% строком на 1 рік https://kpi.ua/teacher-researcher
52 Проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень https://document.kpi.ua/2020_HOH-25
53 Проведення конкурсного відбору проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених https://document.kpi.ua/2021_HOH-237
54 Преміювання також передбачено за кращі підручники, навчальні посібники, монографії https://kpi.ua/best-textbooks-competition
55 Проведення самоаналізу діяльності кафедр університету https://document.kpi.ua/files/2020_1-268.pdf
56 Освітні програми КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/op
57 Правила прийому на навчання та вимоги до вступників ОП https://pk.kpi.ua/
57а Правила прийому на навчання та вимоги до вступників ОП https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/official-documents/rules21.pdf
57б Правила прийому на навчання та вимоги до вступників ОП https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/12/rules2020.pdf
57в Правила прийому на навчання та вимоги до вступників ОП https://pk.kpi.ua/entry-5-course/
58 Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/node/187
58а Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в КПІ ім. Ігоря Сікорського https://document.kpi.ua/2021_HY-244
58б Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в КПІ ім. Ігоря Сікорського http://aspirantura.kpi.ua/?page_id=181
59 Офіційний сайт відділу аспірантури http://aspirantura.kpi.ua/
60 Документи до аспірантури. Договір про навчання в Університеті http://aspirantura.kpi.ua/?page_id=181
61 Програма вступного випробування з іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій https://fl.kpi.ua/node/145
62 Додаток до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти до Національного технічного університету України. Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня доктора філософії https://aspirantura.kpi.ua/?page_id=172
63 Положення про Координаційну раду з удосконалення менеджменту науки в КПІ ім. Ігоря Сікорського https://document.kpi.ua/files/2020_HOH-38.pdf
64 Правила внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського https://kpi.ua/files/admin-rule.pdf
64а Правила внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського https://kpi.ua/admin-rule
65 Порядок виконання приписів органів державної влади щодо порушення вимог законодавства у сфері пожежної безпеки https://document.kpi.ua/files/2020_4-84.pdf
66 Проведення вступного інструктажу з питань охорони праці для здобувачів вищої освіти, зарахованих на перший курс КПІ ім. Ігоря Сікорського https://document.kpi.ua/files/2020_4-140.pdf
67 Статут КПІ ім. Ігоря Сікорського https://kpi.ua/files/regulation.pdf
68 Електронний архів наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського https://ela.kpi.ua/
69 Платформа дистанційного навчання «Сікорський» https://www.sikorsky-distance.org/
70 Науково технічна бібліотека ім. Г.І. Денисенка КПІ ім. Ігоря Сікорського https://www.library.kpi.ua/
71 Центр фізичного виховання та спорту КПІ ім. Ігоря Сікорського http://sport.kpi.ua/
72 Оздоровлення https://relax.kpi.ua/
72 Електронний кампус КПІ ім. Ігоря Сікорського https://ecampus.kpi.ua
72 Розклад занять та екзаменаційних сесій http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ScheduleGroupSelection.aspx
73 Центр розвитку кар’єри КПІ ім. Ігоря Сікорського http://rabota.kpi.ua/
74 ННЦ ПС «Соціоплюс» https://socioplus.kpi.ua/
75 Центр cтудентської соціальної служби http://sss.kpi.ua/
76 Кабінет психолога Студентської соціальної служби https://psybooking.simplybook.it/v2/
77 Кабінет психологічного консультування https://kpi.ua/kpk
78 Cтудмістечко КПІ ім. Ігоря Сікорського https://studmisto.kpi.ua/
79 Положення про студентське самоврядування НТУУ «КПІ» https://studmisto.kpi.ua/polozhennya_pro_studentske_samovryaduvannya/
80 Профком студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського https://studprofkom.kpi.ua/
81 Положення про куратора академічної групи КПІ ім. Ігоря Сікорського http://osvita.kpi.ua/node/173
82 Положення про рейтингування науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського та норм бального оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників https://document.kpi.ua/2021_HOH-315
83 Положення про преміювання працівників в наукових структурних підрозділах Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://document.kpi.ua/files/2018_7-133.pdf
84 Статут КПІ ім. Ігоря Сікорського https://kpi.ua/statute
84а Статут КПІ ім. Ігоря Сікорського https://kpi.ua/files/regulation.pdf
85 Порядок створення та затвердження робочих програм (силабусів) навчальних дисциплін (освітніх компонентів) в КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/node/174
86 СИЛАБУСИ загальноуніверситетських навчальних дисциплін (для підготовки ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ) https://osvita.kpi.ua/node/725
87 Наказ НУ/216 від 11.10.2021 Про вдосконалення системи працевлаштування здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського та створення центру професійної адаптації студентів https://document.kpi.ua/2021_HY-216
88 Матеріально-технічне забезпечення КПІ ім. Ігоря Сікорського (Відео-ролик) https://youtu.be/LCWjAXyO5JQ

Наші партнери і замовники:

    НН ФТІ Кафедра інформаційної безпеки
Адреса: КПІ імені Ігоря Сікорського, корпус №11 (вулиця Янгеля, 7-а), к. 206
Контакти: тел.: 204-83-55, 204-80-17; e-mail: is.ipt.kpi@gmail.com; FB: https://www.facebook.com/is.ipt.kpi.ua