Мачуський Євгеній Андрійович


Мачуський

Intellect

професор, д.т.н., заслужений діяч науки і техніки України

Розклад викладача
Сторінка Scopus
Сторінка Google Scholar

 

Навчався у Київському технікумі радіоелектроніки (1964-1974), отримав диплом з відзнакою за спеціальністю «Радіолокація». З 1968 по 1974 рік навчався на Радіотехнічному факультеті Київського політехнічного інституту (диплом з відзнакою).

Після закінчення інституту в 1974 році Євгеній Андрійович Мачуський працював на посадах:

 • інженер-дослідник (1974-1975 рр.)
 • аспірант і молодший науковий співробітник (1975-1978 рр.)

У 1979 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Твердотільні генератори міліметрового діапазону хвиль з електричним перестроювачем частоти».

 • асистент кафедри радіотехнічних пристроїв і систем (1978-1983 рр.)

У 1983-1984 рр. пройшов наукове стажування в Університеті Північного Уельсу, Велика Британія.

 • старший викладач і доцент кафедри радіоприймання та оброблення радіотехнічної інформації (з 1985 р.)
 • професор кафедри радіоприймання та оброблення радіотехнічної інформації (з 1988 р.)

У 1989 році захистив докторську дисертацію на тему «Принципи вибору оптимальних структур діодних генераторів НВЧ».

 • завідувач кафедри радіоприймання та оброблення сигналів (1989 -1999 рр.)

У 1989 році став Лауреатом Премії Ради Міністрів СРСР, у 1998 році – присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

 • директор ОКБ «Шторм» (1992-2015 рр.), науковий керівник (з 2015 р.)
 • завідувач кафедри фізико-технічних систем захисту інформації і декан Факультету інформаційної безпеки (з 2000-2015 рр.)

З 1993 р. Мачуський Євгеній Андрійович очолює комісію «Сигнали та системи» українського комітету Міжнародного наукового радіосоюзу (URSI), є членом двох спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій, вченим секретарем комісії «Електроніка і радіотехніка» МОН України.

Мачуський Є.А. — автор понад 150 наукових і науково-публіцистичних праць (в тому числі монографій), співредактор та співавтор енциклопедичних видань з радіотехніки, автор і член наукової ради видавництва Великої Української Енциклопедії з 2016 року.

Євгеній Андрійович є науковим керівником та консультантом 5-ти докторських та 7-ми кандидатських дисертацій.

Альма-матер


Київський технікум радіоелектроніки (1964-1974)
КПІ ім. Ігоря Сікорського, Радіотехнічний факультет (1968-1974)
Аспірантура КПІ ім. Ігоря Сікорського (1975-1978)

Напрям наукової діяльності


  • Радіотехнічні пристрої та системи НВЧ
  • Гідроакустичні пристрої та системи
  • Квантові комунікації

Інтелектуальна власність


Близько 150 наукових статей і патентів, 5 монографій.

У 2014 році Мачуський Є.А. отримав ліцензію УНТЦ (США) на інтелектуальну власність: Міжнародний семінар з інформаційної безпеки. 2014. Частина 1.

Викладає такі дисципліни:


  • Вступ до кібернетичної безпеки 1
  • Основи наукових досліджень
  • Науково робота за темою магістерської дисертації
  • Антени і поширення електромагнітних хвиль
  • Курс “Системи технічного захисту інформації” (Technical Information Security Systems) для студентів-іноземців в рамках міжнародного співробітництва з ОАЕ

Перелік публікацій


Монографії

 1. Енциклопедичні видання в сучасному інформаційному просторі: колективна монографія. Авторський колектив: Мачуський Є.А. та ін. / За ред. д. і. н., проф. Киридон А. М. – К. : Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2017. – 312 с.
 2. Мачуський Є.А., Смирнов В.П. Всеукраїнська енциклопедія. Том 1. 2017 українською мовою; Ухвалено Вченою радою № 5; дата 03.11.2017
 3. Мачуський Є.А., Лісовська Л.Л. Всеукраїнська енциклопедія. 2017
 4. Eugene Machusky “Demystification of Quantum Physics”/ script and film by Ljubov Lisovska / www.youtube.com, August 26, 2016.
 5. Радиотехника: Энциклопедия / Под ред. Ю.Л.Мазора, Е.А.Мачусского, В.И.Правды. -3-е изд., стер. – М.: Издательский дом «Додэка-ХХI», 2016. – 944 с.
 6. Наукові засади та теоретико-методологічні принципи створення сучасних енциклопедій. Монографія. Авторський колектив: Мачуський Є.А. і інш. /За ред. д-ра іст.наук, проф. Киридон А.М. – К.: Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2015. – 160 с.
 7. Радиотехника: Энциклопедия / Под ред. Ю.Л.Мазора, Е.А.Мачусского, В.И.Правды. -2-е изд., стер. – М.: Издательский дом «Додэка-ХХI», 2009. – 944 с.
 8. Радиотехника: Энциклопедия / Под ред. Ю.Л.Мазора, Е.А.Мачусского, В.И.Правды. – М.: Издательский дом «Додэка-ХХI», 2002. – 944 с.
 9. Радіотехніка: Енциклопедичний навчальний довідник: Навч. посібник /За ред. Ю. Л. Мазора – К: Вища школа, 1999. –839 с.

Науково-технічні журнали

 1. A. Zemliak, E. Machusky, Analysis of Electrical and Thermal Models for Pulsed IMPATT Diode Simulation, Wseas Transactions on Circuits and Systems, DOI: 10.37394/23201.2021.20.19, E-ISSN: 2224-266X, Volume 20, 2021, pp. 156-165.
 2. Eugene Machusky "Quantum alphabet of matter language " National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Advances in Automobile Engineering ISSN 2167- 7670. June 25-26, 2019.
 3. Eugene Machusky “A Quantum Melody and Painting of Dancing Electron”/ Eugene Machusky, Olexander Goncharov, Sofiia Mikadze, Salome Mikadze / Research Journal of Nanoscience and Engineering, ISSN 2637-5591, Volume 4, Issue 1, 2020.
 4. Korniienko, O., Machusky, E. (2018) Voice Activity Detection Algorithm Using Spectral-Correlation and Wavelet-Packet Transformation / Radioelectron.Commun.Syst. (2018) 61(5), pp 185–193.; DOI – https://dx.doi.org/10.3103/S0735272718050011; Наукометричні БД:Scopus
 5. Machusky, E. (2018). Quantum Language of the Universe. SF J Material Res Let, 2(1).
 6. Eugene Machusky “Complex Geometry of Wave Motion”/ Int. J. of Engineering and Technology (2018), vol.10, no.2, pp: 184-188.
 7. Eugene Machusky “Quantum Metric of Classic Physics”/ IOP Conference Series: Material Science and Engineering (2017), Online ISSN: 1757-899X, vol. 239.
 8. Мачуський Євген, “Альфа-РІ-Е гармонія природи”/ ISSN 1819-7329. “Світогляд”, №2 (52), 2015.
 9. Інформаційна ентропія нормального розподілу і тонка структура електрона. Спеціалізовані телекомукнікаційні системи та захист інформації. Збірник наукових праць, вип.2 (23). – Київ. – 2013.
 10. Мачуський Є. «Електрон»: науково-популярне видання.– К.:НТУУ «КПІ», 2013.- 32 с.

Міжнародні науково-практичні конференції

 1. Machusky E. Transfinite wave mathematics of relative spacetime / Eugene Machusky // П Р А Ц І VІI Міжнародної науково-практичної конференції “ОБРОБКА СИГНАЛІВ І НЕГАУСІВСЬКИХ ПРОЦЕСІВ” Пам’яті професора Ю.П. Кунченка 23-24 травня 2019 р. / Eugene Machusky. – Черкаси: Черкаський державний технологічний університет, 2019. – С. 43–52.
 2. Eugene Machusky “Quantum Information Paradigm of Physical Reality”/ Global Cyber Security Forum 2019, Харків, Україна, 14-16 листопада 2019.
 3. Eugene Machusky “Quantum Alphabet of Matter Language”/ Int. Conf. on Material Science and Engineering (2018), June 25-26, Rome, Italy.
 4. E. Machusky. Natural qubit matrix of primary elements of matter. // Proceedings of The 7th International Conference on Engineering Mathematics and Physics (ICEMP 2018); Наукометричні БД:Scopus
 5. Machusky, Eugene. Quantum Metric of Classic Physics. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Vol. 239. No. 1. IOP Publishing, 2017.
 6. Eugene Machusky “Analytics of Quantum Physics or Quantum Language of Universe”/ “Quantum-2017 Workshop”, Torino, Italy, May 7-13, 2017
 7. Eugene Machusky “Quantum Physics as Dynamic Space-Time Differential Calculus”/ 3rd Int. Conf. on Theoretical and Condensed Matter Physics (2017), October 19-21, New York, USA.
 8. Machusky E.A., Mikadze S.S. Means’ subordination breaking by the means of means of Alpha-trinity. Mатематика в сучасному технічному унівеpситеті: матеpіали IV Міжнаp. наук.-пpакт. конф. — Київ : НТУУ «КПІ», 2016. — с. 10-12.
 9. Мачуський Є.А. “Диференціальна альфа-система числення в обернених кільцях”/ V Міжнар. наук. -практ. конф. «Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації», Вінниця, 19 – 21 квітня 2016.
 10. Machusky E.A. “Means’ subordination breaking by the means of means of Alpha-trinity”/ E.A.Machusky, S.S. Mikadze / “Mатематика в сучасному технічному університеті”, IV Міжнар. наук.-практ. конф.; Київ, НТУУ «КПІ», 24 – 25 грудня 2015.
 11. Machusky E.A. Logarithmetics of quantum physics/ 16-th Int. Scientific M.Kravchuk Conf., May 14-15, 2015, Kyiv: Conf.materials. Vol. 2. Algebra. Geometry. Analysis. – K.: NTUU “KPI”, 2015. – pp.26 – 29.
 12. Maчуський Є.А. “Mystery of 137 prime or simplex quantum theory”/ “Інформаційна безпека УкраЇни”: зб. наук. доп. та тез наук.-техн. конф; Київ, КНУ ім. Т. Шевченка, 12 – 13 березня 2015.
 13. Мачуський Є.А. Диференціальна альфа-система числення в обернених кільцях. V Міжнар. наук.-практ. конф. «Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації». Вінниця: ТОВ «Нілан – ЛТД», 2014. – с. 143 – 145.
 14. A.Zemliak, F.Reyes, J.Cig, S.Vergara, E. Machusky. Analysis of High Frequency Сharacteristics for DAR IMPATT Diodes. Proceedings of the 2nd International Conference on Circuits, Systems, Communications, Computers and Applications (CSCCA13). Dubrovnik, Croatia, June, 25-27, 2013. – pp. 271-270.
 15. Zemliak, A., Reyes, F., Cid, J., Vergara, S., Machusskiy, E. Comparative analysis of DDR and DAR IMPATT diodes frequency characteristics. Proceedings of the 14th international conference on Automatic Control, Modelling & Simulation, and Proceedings of the 11th international conference on Microelectronics, Nanoelectronics, Optoelectronics. World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS), 2012. pp. 179-186.
 16. Мачуський Є.А. Особливості застосування приймальних антен при малоквантових комунікаціях. – Сборник тезисов докладов XV Юбилейной Международной научно-практической конференции «Безопасность информации в информационно-телекоммуникационных системах». – К.: ООО «ИП Эдельвейс», 2012. – с.33.
 17. Мачуський Є.А. Інформаційна ПІ-спіраль. QUBITKOM – малоквантові телекомунікації. – Сборник тезисов докладов XV Юбилейной Международной научно-практической конференции «Безопасность информации в информационно-телекоммуникационных системах». – К.: ООО «ИП Эдельвейс», 2012. – с.33.
 18. Мачусский Є.А., Прогонов Д.О. Малоквантовая модуляция сигналов и предел Шеннона. – Сборник тезисов докладов XV Юбилейной Международной научно-практической конференции «Безопасность информации в информационно-телекоммуникационных системах». – К.: ООО «ИП Эдельвейс», 2012. – с.33.
 19. Мачуський Є.А., Зінченко С.А., Степаненко В.М. Кватнова чутливість ідеального приймача.– Сборник тезисов докладов XV Юбилейной Международной научно-практической конференции «Безопасность информации в информационно-телекоммуникационных системах». – К.: ООО «ИП Эдельвейс», 2012. – с.33.

 20. Зінченко С.А., Мачуський Є.А., Степаненко В.М. Енергетика малоквантової комунікації. – Сборник тезисов докладов XV Юбилейной Международной научно-практической конференции «Безопасность информации в информационно-телекоммуникационных системах». – К.: ООО «ИП Эдельвейс», 2012. – с.33.
 21. Мачуський Є.А., Луценко В.М. Методологія створення моделі заголз для КЗСІ. – Сборник тезисов докладов XV Юбилейной Международной научно-практической конференции «Безопасность информации в информационно-телекоммуникационных системах». – К.: ООО «ИП Эдельвейс», 2012. – с.33.
 22. Мачуський Є.А., Степаненко В.М. Особливості застосування приймальних антен при малоквантових комунікаціях. – Сборник тезисов докладов XV Юбилейной Международной научно-практической конференции «Безопасность информации в информационно-телекоммуникационных системах». – К.: ООО «ИП Эдельвейс», 2012. – с.33.
 23. Zemliak, A., Ostrovsky, A., Vergara, S., Machusskiy, E. Analysis and Optimization of a DAR IMPATT Diode for 330 GHz. Prcoeedings of the 5th WSEAS international conference on Circuits, systems, signal and telecommunications. World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS), 2011. p. 95-101.

Наші партнери і замовники:

    НН ФТІ Кафедра інформаційної безпеки
Адреса: КПІ імені Ігоря Сікорського, корпус №11 (вулиця Янгеля, 7-а), к. 206
Контакти: тел.: 204-83-55, 204-80-17; e-mail: is.ipt.kpi@gmail.com; FB: https://www.facebook.com/is.ipt.kpi.ua